zondag 29 maart 2020

Corona-ontwikkelingen

De OR staat in direct contact met de directie en MR van de school. Als u vragen of opmerkingen heeft mbt corona-updates, dan vernemen wij dat graag.

dinsdag 17 maart 2020

Corona ontwikkelingen

De school verzoekt leerlingen dringend om vanaf morgen, volgens het rooster aan het werk te gaan. De docenten van het vak dat je op dat uur hebt zullen zoveel mogelijk aan het begin van de les contact met de klas opnemen over de manier waarop het lesuur zal worden vormgegeven. Over de schoolexamens voor de bovenbouwleerlingen heeft de Rijksoverheid aangegeven: “Omdat de situatie nog volop in ontwikkeling is, is besloten dat tot nader order scholen ook geen schoolexamens mogen afnemen. Er zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd of en onder welke voorwaarden schoolexamens eventueel wel door kunnen gaan.” De school verwacht hier binnenkort meer informatie over. Mocht de school omstandigheden kunnen creëren om schoolexamens af te nemen, dan is het realistisch dat de school dit ook daadwerkelijk gaat doen. De OR staat in direct contact met de directie van de school. Als u vragen of opmerkingen heeft, dan vernemen wij dat graag.

zondag 15 maart 2020

School gesloten & onderwijs op afstand

Beste leerling, beste ouder/verzorger, Het ministerie van onderwijs heeft besloten dat alle scholen vanaf morgen 16 maart tot en met 6 april dicht gaan. Morgen, maandag 16 maart worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld om de boeken en andere spullen uit de kluisjes mee naar huis te nemen. Bijgaand lezen jullie het schema waarbinnen de spullen kunnen worden opgehaald. Brugklassen: gedurende het 1e lesuur 2 e jaars: gedurende het 2e lesuur 3 e jaars: gedurende het 3e lesuur 4 e jaars: gedurende het 4e lesuur 5 e + 6e jaars: gedurende het 5e lesuur Wij verzoeken de leerlingen om, nadat de spullen zijn verzameld weer direct naar huis te gaan. Vanaf maandag 16 maart hebben de leerlingen geen les meer op school. Daarmee komt ook de toetsweek te vervallen voor de reguliere toetsen. Voor de schoolexamens /PTA-toetsen wordt een oplossing gezocht. Hierover volgt nadere berichtgeving. Op maandag 16 en dinsdag 17 maart zijn er geen lessen. Vanaf woensdag 18 maart wordt op afstand lesgegeven. De studiedag van donderdag 19 maart vervalt dus ook op die dag is er les op afstand. Lessen op afstand Vanaf woensdag 18 maart wordt er les gegeven op afstand. De lessen worden op afstand vormgegeven conform het huidige rooster. Docenten zijn volgens rooster voor hun klas beschikbaar om zo veel mogelijk onderwijs op afstand te begeleiden. Van de leerlingen wordt verwacht om ook volgens het bestaande rooster vanaf thuis te werken. Bij alle vakken zijn de studiewijzers leidend, deze zijn door alle leerlingen te zien via magister. De docent zal aan het begin van het lesuur contact met je opnemen, dit gebeurt minimaal per e-mail. De docent zal duidelijk maken wat er van je wordt verwacht en hoe jullie contact met elkaar hebben. De docent geeft aan hoe gemaakt werk moet worden ingeleverd. Mocht de docent onverhoopt niet beschikbaar zijn ga dan aan de hand van de studiewijzer zelf aan het werk. De school stelt alles in het werk om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij vragen de ouders om hun kind waar mogelijk zo goed mogelijk te begeleiden bij deze ongebruikelijke situatie. Er wordt een groot beroep gedaan op de zelfdiscipline van de leerlingen, wij vragen de leerlingen nadrukkelijk om thuis zo goed mogelijk met het schoolwerk aan de slag te gaan. Bij dringende vragen is de school telefonisch bereikbaar eventueel kan per e-mail contact opgenomen worden met de mentor. Bij problemen met ICT kun je contact opnemen met helpdesk@bonhoeffer.nl. De OR staat in direct contact met de directie van de school. Als u vragen of opmerkingen heeft, dan vernemen wij dat graag.

vrijdag 23 november 2018

Notulen OR 8 Oktober 2018

OR notulen 8 Oktober 2018.


1.    Opening door de voorzitter en welkom nieuwe leden.

Vaste leden:
Marten de Pagter - voorzitter
Tjebbe Bosma – conrector/adjunct directeur
Annette Giling (deze vergadering afwezig)
Simon Kornblum
Marja Jacobs
Barbara Kiburg
Margit Bouma
John Bakker
Chantal de Leeuw
Annelies Vervoort

Nieuwe leden:

Mieke Nan
Charlotte Veldt 
Arjan Vroon 
Claudia Schuit 
Simone Sohier

De zittende leden stellen zich ook nog voor aan de nieuwe leden.


      
2.    Laatste notulen OR vergadering - 18 juni 2018 (bijgevoegd).
· Notulen goedkeuren en open actiepunten.
Goedgekeurd.
Tjebbe licht nog toe dat er nog steeds aandacht is voor de werkdruk rond de PTA weken voor de bovenbouw. Dit onderwerp is al enkele jaren een punt van discussie, teveel PO’s vlak voor de PTA weken, waardoor leerlingen de PTA weken niet goed kunnen voorbereiden.
· Opvolging Janine: Annelies notuleert deze keer.
We zullen dat per toerbeurt doen, of er wordt een nieuwe notulist aangesteld als iemand zich aanmeldt.
· OR website: profielen compleet en up to date?
De bedoeling is dat een ieder zijn profiel aanvult, cq wijzigt waar nodig (op de website). En BC OR Appgroep updaten.
· Eventuele mededelingen en post (e-mail mbt studiedagen).
Er is een mail van een ouder binnengekomen, tav studiedagen voor- of na de vakantie. Marten zal ouder antwoorden dat deze dagen organisatorisch vastliggen vanuit de onderwijskoepel (SVOK studiedagen), BC heeft daar zelf geen invloed op. Desbetreffende ouder wordt verzocht om contact op te nemen met Bestuurskantoor van SVOK.. Wellicht wordt het in het schooljaar 2019-2020 anders ingedeeld.   
3.    Onderwerpen:

· Schooljaar 2018/19 – Tjebbe
Dit schooljaar zijn er 310 nieuwe leerlingen. De totale hoeveelheid leerlingen is met 50 a 60 leerlingen toegenomen (nu ongeveer 1600) door een verminderde uitstroom. Er zijn 4 lokalen bijgezet, als tijdelijke onderwijsruimten. De aula wordt dit jaar ook gebruikt als extra pauze-ruimte.
Marten vraagt Tjebbe welke thema’s hij graag ziet terugkomen dit jaar in de OR. Hij antwoord dat de differentiatie een item blijft en dat het zorg- cq ondersteuningsplanherzien zal worden en wellicht een keer besproken kan worden door iemand uit het zorg-team zelf.
In hoeverre is ‘passend onderwijs’ een punt van aandacht bij de doorstroom vanuit het basisonderwijs? Is het voor BC een punt? Tjebbe kan daar niet echt een antwoord op geven, hij bemerkt nog geen extra werk voor het zorgteam door veranderde uitstroom-regels.
Welke thema’s willen wij op de agenda dit jaar?
-         Voeding – leefstijl – vitaliteit – roken
-         Beheersen van gebruik van digitale middelen – social media – en de gevolgen
(NB donderdag 11-10-18 voorlichting Bamber Delver)
-         Nut van de rekenmachine (2 maal in de schoolloopbaan aanschaffen)
-         Energievoorziening in de toekomst
Bekijk onderwijsprogramma van Shell tav onderwerp ‘energievoorzieningen voor de toekomst’ – zoek ook samenwerking met andere grote bedrijven
-         Oriëntatie op de arbeidsmarkt – technische/exacte keuzes voor meiden – ‘Future of work’ – aanpassen beroepenmarkt op de toekomst
-         Weerbaarheid verhogen, vaardigheden ontwikkelen, veerkracht krijgen! (genoemd worden evt ook pesten, loverboys en andere weerbaarheidsaspecten)
-         Sociale ontwikkeling, veiligheid, hechting bij de verschillende kinderen
-         Ontwikkelen van de ‘basis van een kind’ – bewust mogen zijn van wie je bent.
-         Uitbouwen van de kracht van het BC – ontwikkeling van de aspecten vrijheid, verantwoordelijkheid en authenticiteit bij het kind.
· MR update: OR gerelateerde agendapunten? (Barbara, Annette)
In MR is onder andere besproken:
-         70 minuten rooster staat niet meer bovenaan de agenda, meer verschillende mogelijkheden worden doorgerekend
-         het rookbeleid van de school is aangepast: school praktisch bijna rookvrij, inclusief docenten.
-         lessentabel voor het Technasium in leerjaar 3 – beter vooraf doorspreken/voorlichten wat consequenties zijn voor het rooster in dat leerjaar.
Verder op de agenda
· Maatwerk en differentiatie.
Blijft staan als onderwerp voor de OR.
· Gezonde voeding op school.
Werkgroep gaat aan de slag en plannen aparte voorbereidingsavond vóór volgende OR vergadering.
· Informatievoorziening vanuit de school.
Nieuwsbrieven van de verschillende afdelingen blijven bestaan. Website BC is vernieuwd!
· Social Media
Rob Roos (docent Engels) gaat een media-coach opleiding volgen dit jaar, en dit ook aan leerjaar 3 geven.

4.     Nieuws uit de geledingen:

· Leerlingen
· Ouders
· Personeel/directie
· GMR & MR 

5.      Rondvraag & sluiting

Claudia: Wordt er tussen de verschillende scholen gecommuniceerd tav de verschillende ouderavonden die er georganiseerd worden. Nee, er bestaat geen overleg, scholen beslissen zelf, helaas geen afstemming.

Margit: Formatief toetsen is ingevoerd op JPT, en vernomen is dat dat hier ook bij vak Frans zal worden uitgeprobeerd - klopt dit? Ja, volgens Tjebbe, dat klopt.
Margit: In het kader van de maatschappelijke stage zijn Sophie Kornblum en Merel Hoedjes opgeleid tot ‘Taalmaatjes’ voor allochtone en autochtone mensen die dat nodig hebben.  Binnen KWT-tijd mogen zij gaan lesgeven.

Simone: De bijeenkomst wordt als inspirerend ervaren door een nieuw lid.
Marja: Er is een persbericht gestuurd naar diverse scholen door een Mensendieck therapeute, zij vraagt zich af of er door deze school iets wordt gedaan aan houding in de klas, stoelen en tafels etc. Past het bij preventie, voorlichting?
Marja: de leerlingenraad staat nog niet stevig, en er is strijd over het tijdstip en er vrij voor krijgen, dat wordt nog niet toegestaan. De zoon van Marja is voorzitter en hij is bang dat er teveel kinderen afhaken als de raad tijdens het 8e uur plaatsvindt.
Marten: klopt het dat het aantal leerlingen voor Technasium afneemt? Nee, het neemt juist toe.

Notulen tijdens volgende vergadering op 17-12 zullen worden gemaakt  door Barbara.

· Additionele onderwerpen en/of opmerkingen.
    • Geen.

Om 21.30 sluit de voorzitter de vergadering.
Volgende vergadering op maandag 17-12-18.

woensdag 25 juli 2018

Vergadering ouderraad 18 juni

Het was alweer de laatste ouderraad vergadering van dit schooljaar. En net als vorig jaar hebben we de laatste vergadering gehouden op het strand van Castricum. Het was heel gezellig met elkaar. Helaas hebben we ook deze vergadering afscheid moeten nemen van een aantal leden van de ouderraad. Bedankt voor de inzet! Er is dus ook weer ruimte voor nieuwe leden, dus interesse, stuur een mailtje naar de ouderraad.

We hebben het deze vergadering natuurlijk ook nog gehad over de schoolzaken. Bijvoorbeeld over het groeiend aantal leerlingen. Het is lastig om genoeg ruimte te vinden voor alle leerlingen, dus wordt er gewerkt aan goede noodlokalen. Hiervoor zijn al veel voorbereidingen getroffen.

Daarnaast is er gesproken over differentiatie en lestijden. Voorlopig blijft de lestijd 50 minuten en wordt er gewerkt aan de mogelijkheid om differentiatie aan te bieden binnen de huidige lesstructuur. Dit wordt de komende anderhalf jaar goed bekeken en waar nodig zal gekeken worden naar een andere invulling.

Er is ook gesproken over de invulling van praktische opdrachten. Zoals altijd aan het einde van het schooljaar is de hoeveelheid praktische opdrachten enorm en niet meer te plannen voor de leerlingen. Afstemming tussen de docenten lijkt er niet te zijn. Hier is al eerder over gesproken maar het lijkt ook dit jaar niet helemaal gelukt om de afstemming te vinden. Er zal hier weer aandacht aan worden besteed.

Tot slot zetten we op de agenda voor volgend schooljaar, gezonde voeding en social media.

Fijne vakantie!

dinsdag 5 juni 2018

Vergadering ouderraad 9 april 2018

Het is alweer de een na laatste vergadering van de ouderraad voor dit schooljaar. Wat gaat het alweer snel. De laatste ouderraad vergadering is op maandag 18 juni op het strand in Castricum. Altijd een leuke afsluiter. Helaas nemen we dan ook afscheid van een aantal leden.

We nemen eerst de notulen door en komen terug op een aantal besproken onderwerpen.

Een onderwerp deze vergadering is digitaal detoxen. Een van de leden van de ouderraad is naar een cursus geweest hierover en dit zou heel goed te gebruiken zijn voor de leerlingen van het Bonhoeffer. Het klink leuk, maar leerlingen moeten er wel voor open staan. De informatie wordt doorgestuurd aan de zorgcoordinator.

We hebben ook gesproken over voeding op school. Er was een vraag van een ouder over de snoep automaten. Zijn deze wenselijk op school. Over het algemeen nemen leerlingen zelf hun brood mee, maar een goede vraag is wat wil je als school aanbieden aan de leerlingen. Wil de school een item maken van goede voeding. Een aantal leden van de ouderraad gaan zich hier verder in verdiepen.

Er wordt binnen de school nog steeds onderzoek gedaan naar een nieuwe lesstructuur in het kader van de differentiatie. Hoe dit verder ingevuld gaat worden is nog niet duidelijk. Er worden gesprekken gevoerd met andere scholen, maar er wordt ook met de roostermakers gekeken naar de mogelijkheden van andere structuren. Hier is nog geen beslissing over genomen, de MR en OR zijn hier bij betrokken.

Tot slot bespreken we nog wat actie punten voor de volgende keer.

dinsdag 3 april 2018

Vergadering ouderraad 12 februari 2018

We staan even stil bij het overlijden van Bonhoeffer collega Noortje.

De vergadering gaat zoals altijd van start met de doornemen van de notulen van de vorige vergadering. Er zijn verder geen aanvullingen..

We hebben als eerste gesproken over de nieuwe lesstructuur. Een nieuwe structuur moet differentiatie binnen het onderwijs mogelijk maken. Differentiatie is een belangrijk onderwerp waar scholen verplicht invulling aan moeten geven. Er worden verschillende mogelijkheden bekeken en de MR gaat meedenken over de nieuwe invulling.

Er is gesproken over het open huis. Tijdens deze open dag was ook de ouderraad vertegenwoordigd. Aan het begin van de dag was er nog niet veel aanloop bij de ouderraad. Tegen het einde van de open dag kwamen er juist veel ouders met vragen, met name over de inzet van de iPad op de school. We denken dat we alle vragen goed hebben kunnen beantwoorden.

Tijdens de open dag heeft ook een van de ouders contact gehad met iemand van ProFood. Deze is verantwoordelijk voor de automaten op school. Goede voeding is belangrijk op scholen en hierover willen we in de ouderraad graag in gesprek gaan. Was is er mogelijk met betrekking tot goede voeding en hoe kan de school hierin ondersteunen. Dit is een onderwerp voor op de agenda.

Verder hebben we nog gesproken over indelingen van toetsweken en herkansingen. Deze indeling is niet altijd erg handig en hier is misschien nog verbetering nodig.

Tijdens de rondvraag kwamen er nog wat losse onderwerpen aan de orde. De meeste vragen zijn door de directie beantwoord.

Volgende vergadering staat op de agenda op 9 april 2018.