vrijdag 23 november 2018

Notulen OR 8 Oktober 2018

OR notulen 8 Oktober 2018.


1.    Opening door de voorzitter en welkom nieuwe leden.

Vaste leden:
Marten de Pagter - voorzitter
Tjebbe Bosma – conrector/adjunct directeur
Annette Giling (deze vergadering afwezig)
Simon Kornblum
Marja Jacobs
Barbara Kiburg
Margit Bouma
John Bakker
Chantal de Leeuw
Annelies Vervoort

Nieuwe leden:

Mieke Nan
Charlotte Veldt 
Arjan Vroon 
Claudia Schuit 
Simone Sohier

De zittende leden stellen zich ook nog voor aan de nieuwe leden.


      
2.    Laatste notulen OR vergadering - 18 juni 2018 (bijgevoegd).
· Notulen goedkeuren en open actiepunten.
Goedgekeurd.
Tjebbe licht nog toe dat er nog steeds aandacht is voor de werkdruk rond de PTA weken voor de bovenbouw. Dit onderwerp is al enkele jaren een punt van discussie, teveel PO’s vlak voor de PTA weken, waardoor leerlingen de PTA weken niet goed kunnen voorbereiden.
· Opvolging Janine: Annelies notuleert deze keer.
We zullen dat per toerbeurt doen, of er wordt een nieuwe notulist aangesteld als iemand zich aanmeldt.
· OR website: profielen compleet en up to date?
De bedoeling is dat een ieder zijn profiel aanvult, cq wijzigt waar nodig (op de website). En BC OR Appgroep updaten.
· Eventuele mededelingen en post (e-mail mbt studiedagen).
Er is een mail van een ouder binnengekomen, tav studiedagen voor- of na de vakantie. Marten zal ouder antwoorden dat deze dagen organisatorisch vastliggen vanuit de onderwijskoepel (SVOK studiedagen), BC heeft daar zelf geen invloed op. Desbetreffende ouder wordt verzocht om contact op te nemen met Bestuurskantoor van SVOK.. Wellicht wordt het in het schooljaar 2019-2020 anders ingedeeld.   
3.    Onderwerpen:

· Schooljaar 2018/19 – Tjebbe
Dit schooljaar zijn er 310 nieuwe leerlingen. De totale hoeveelheid leerlingen is met 50 a 60 leerlingen toegenomen (nu ongeveer 1600) door een verminderde uitstroom. Er zijn 4 lokalen bijgezet, als tijdelijke onderwijsruimten. De aula wordt dit jaar ook gebruikt als extra pauze-ruimte.
Marten vraagt Tjebbe welke thema’s hij graag ziet terugkomen dit jaar in de OR. Hij antwoord dat de differentiatie een item blijft en dat het zorg- cq ondersteuningsplanherzien zal worden en wellicht een keer besproken kan worden door iemand uit het zorg-team zelf.
In hoeverre is ‘passend onderwijs’ een punt van aandacht bij de doorstroom vanuit het basisonderwijs? Is het voor BC een punt? Tjebbe kan daar niet echt een antwoord op geven, hij bemerkt nog geen extra werk voor het zorgteam door veranderde uitstroom-regels.
Welke thema’s willen wij op de agenda dit jaar?
-         Voeding – leefstijl – vitaliteit – roken
-         Beheersen van gebruik van digitale middelen – social media – en de gevolgen
(NB donderdag 11-10-18 voorlichting Bamber Delver)
-         Nut van de rekenmachine (2 maal in de schoolloopbaan aanschaffen)
-         Energievoorziening in de toekomst
Bekijk onderwijsprogramma van Shell tav onderwerp ‘energievoorzieningen voor de toekomst’ – zoek ook samenwerking met andere grote bedrijven
-         Oriëntatie op de arbeidsmarkt – technische/exacte keuzes voor meiden – ‘Future of work’ – aanpassen beroepenmarkt op de toekomst
-         Weerbaarheid verhogen, vaardigheden ontwikkelen, veerkracht krijgen! (genoemd worden evt ook pesten, loverboys en andere weerbaarheidsaspecten)
-         Sociale ontwikkeling, veiligheid, hechting bij de verschillende kinderen
-         Ontwikkelen van de ‘basis van een kind’ – bewust mogen zijn van wie je bent.
-         Uitbouwen van de kracht van het BC – ontwikkeling van de aspecten vrijheid, verantwoordelijkheid en authenticiteit bij het kind.
· MR update: OR gerelateerde agendapunten? (Barbara, Annette)
In MR is onder andere besproken:
-         70 minuten rooster staat niet meer bovenaan de agenda, meer verschillende mogelijkheden worden doorgerekend
-         het rookbeleid van de school is aangepast: school praktisch bijna rookvrij, inclusief docenten.
-         lessentabel voor het Technasium in leerjaar 3 – beter vooraf doorspreken/voorlichten wat consequenties zijn voor het rooster in dat leerjaar.
Verder op de agenda
· Maatwerk en differentiatie.
Blijft staan als onderwerp voor de OR.
· Gezonde voeding op school.
Werkgroep gaat aan de slag en plannen aparte voorbereidingsavond vóór volgende OR vergadering.
· Informatievoorziening vanuit de school.
Nieuwsbrieven van de verschillende afdelingen blijven bestaan. Website BC is vernieuwd!
· Social Media
Rob Roos (docent Engels) gaat een media-coach opleiding volgen dit jaar, en dit ook aan leerjaar 3 geven.

4.     Nieuws uit de geledingen:

· Leerlingen
· Ouders
· Personeel/directie
· GMR & MR 

5.      Rondvraag & sluiting

Claudia: Wordt er tussen de verschillende scholen gecommuniceerd tav de verschillende ouderavonden die er georganiseerd worden. Nee, er bestaat geen overleg, scholen beslissen zelf, helaas geen afstemming.

Margit: Formatief toetsen is ingevoerd op JPT, en vernomen is dat dat hier ook bij vak Frans zal worden uitgeprobeerd - klopt dit? Ja, volgens Tjebbe, dat klopt.
Margit: In het kader van de maatschappelijke stage zijn Sophie Kornblum en Merel Hoedjes opgeleid tot ‘Taalmaatjes’ voor allochtone en autochtone mensen die dat nodig hebben.  Binnen KWT-tijd mogen zij gaan lesgeven.

Simone: De bijeenkomst wordt als inspirerend ervaren door een nieuw lid.
Marja: Er is een persbericht gestuurd naar diverse scholen door een Mensendieck therapeute, zij vraagt zich af of er door deze school iets wordt gedaan aan houding in de klas, stoelen en tafels etc. Past het bij preventie, voorlichting?
Marja: de leerlingenraad staat nog niet stevig, en er is strijd over het tijdstip en er vrij voor krijgen, dat wordt nog niet toegestaan. De zoon van Marja is voorzitter en hij is bang dat er teveel kinderen afhaken als de raad tijdens het 8e uur plaatsvindt.
Marten: klopt het dat het aantal leerlingen voor Technasium afneemt? Nee, het neemt juist toe.

Notulen tijdens volgende vergadering op 17-12 zullen worden gemaakt  door Barbara.

· Additionele onderwerpen en/of opmerkingen.
    • Geen.

Om 21.30 sluit de voorzitter de vergadering.
Volgende vergadering op maandag 17-12-18.

woensdag 25 juli 2018

Vergadering ouderraad 18 juni

Het was alweer de laatste ouderraad vergadering van dit schooljaar. En net als vorig jaar hebben we de laatste vergadering gehouden op het strand van Castricum. Het was heel gezellig met elkaar. Helaas hebben we ook deze vergadering afscheid moeten nemen van een aantal leden van de ouderraad. Bedankt voor de inzet! Er is dus ook weer ruimte voor nieuwe leden, dus interesse, stuur een mailtje naar de ouderraad.

We hebben het deze vergadering natuurlijk ook nog gehad over de schoolzaken. Bijvoorbeeld over het groeiend aantal leerlingen. Het is lastig om genoeg ruimte te vinden voor alle leerlingen, dus wordt er gewerkt aan goede noodlokalen. Hiervoor zijn al veel voorbereidingen getroffen.

Daarnaast is er gesproken over differentiatie en lestijden. Voorlopig blijft de lestijd 50 minuten en wordt er gewerkt aan de mogelijkheid om differentiatie aan te bieden binnen de huidige lesstructuur. Dit wordt de komende anderhalf jaar goed bekeken en waar nodig zal gekeken worden naar een andere invulling.

Er is ook gesproken over de invulling van praktische opdrachten. Zoals altijd aan het einde van het schooljaar is de hoeveelheid praktische opdrachten enorm en niet meer te plannen voor de leerlingen. Afstemming tussen de docenten lijkt er niet te zijn. Hier is al eerder over gesproken maar het lijkt ook dit jaar niet helemaal gelukt om de afstemming te vinden. Er zal hier weer aandacht aan worden besteed.

Tot slot zetten we op de agenda voor volgend schooljaar, gezonde voeding en social media.

Fijne vakantie!

dinsdag 5 juni 2018

Vergadering ouderraad 9 april 2018

Het is alweer de een na laatste vergadering van de ouderraad voor dit schooljaar. Wat gaat het alweer snel. De laatste ouderraad vergadering is op maandag 18 juni op het strand in Castricum. Altijd een leuke afsluiter. Helaas nemen we dan ook afscheid van een aantal leden.

We nemen eerst de notulen door en komen terug op een aantal besproken onderwerpen.

Een onderwerp deze vergadering is digitaal detoxen. Een van de leden van de ouderraad is naar een cursus geweest hierover en dit zou heel goed te gebruiken zijn voor de leerlingen van het Bonhoeffer. Het klink leuk, maar leerlingen moeten er wel voor open staan. De informatie wordt doorgestuurd aan de zorgcoordinator.

We hebben ook gesproken over voeding op school. Er was een vraag van een ouder over de snoep automaten. Zijn deze wenselijk op school. Over het algemeen nemen leerlingen zelf hun brood mee, maar een goede vraag is wat wil je als school aanbieden aan de leerlingen. Wil de school een item maken van goede voeding. Een aantal leden van de ouderraad gaan zich hier verder in verdiepen.

Er wordt binnen de school nog steeds onderzoek gedaan naar een nieuwe lesstructuur in het kader van de differentiatie. Hoe dit verder ingevuld gaat worden is nog niet duidelijk. Er worden gesprekken gevoerd met andere scholen, maar er wordt ook met de roostermakers gekeken naar de mogelijkheden van andere structuren. Hier is nog geen beslissing over genomen, de MR en OR zijn hier bij betrokken.

Tot slot bespreken we nog wat actie punten voor de volgende keer.

dinsdag 3 april 2018

Vergadering ouderraad 12 februari 2018

We staan even stil bij het overlijden van Bonhoeffer collega Noortje.

De vergadering gaat zoals altijd van start met de doornemen van de notulen van de vorige vergadering. Er zijn verder geen aanvullingen..

We hebben als eerste gesproken over de nieuwe lesstructuur. Een nieuwe structuur moet differentiatie binnen het onderwijs mogelijk maken. Differentiatie is een belangrijk onderwerp waar scholen verplicht invulling aan moeten geven. Er worden verschillende mogelijkheden bekeken en de MR gaat meedenken over de nieuwe invulling.

Er is gesproken over het open huis. Tijdens deze open dag was ook de ouderraad vertegenwoordigd. Aan het begin van de dag was er nog niet veel aanloop bij de ouderraad. Tegen het einde van de open dag kwamen er juist veel ouders met vragen, met name over de inzet van de iPad op de school. We denken dat we alle vragen goed hebben kunnen beantwoorden.

Tijdens de open dag heeft ook een van de ouders contact gehad met iemand van ProFood. Deze is verantwoordelijk voor de automaten op school. Goede voeding is belangrijk op scholen en hierover willen we in de ouderraad graag in gesprek gaan. Was is er mogelijk met betrekking tot goede voeding en hoe kan de school hierin ondersteunen. Dit is een onderwerp voor op de agenda.

Verder hebben we nog gesproken over indelingen van toetsweken en herkansingen. Deze indeling is niet altijd erg handig en hier is misschien nog verbetering nodig.

Tijdens de rondvraag kwamen er nog wat losse onderwerpen aan de orde. De meeste vragen zijn door de directie beantwoord.

Volgende vergadering staat op de agenda op 9 april 2018.

zaterdag 11 november 2017

Vergadering ouderraad 9 oktober 2017

De zomervakantie is weer voorbij, dus ook de ouderraad komt weer bij elkaar. We verwelkomen een nieuw lid en nemen direct de notulen door van de laatste vergadering.

Wil iedereen nog even kijken naar het stukje op de website van de ouderraad. Misschien wil even een korte update mailen zodat alles weer actueel is.

De agendapunten voor het nieuwe schooljaar zijn vastgelegd, maar als iemand nog een onderwerp op de agenda wil hebben, dan kan dat, graag even mailen naar de voorzitter.

Deze vergadering hebben we gesproken over de wijzigingen bij ziekmeldingen in de PTA week. Ouders zullen hierover verder geïnformeerd worden voor de eerste PTA week.

We hebben gesproken over een technasium project die wordt voorbereid door twee leden van de ouderraad. Zij hebben binnenkort een vervolgafspraak met iemand van het technasium om te kijken of dit project van start zou kunnen gaan. Misschien moet er over het technasium naar de ouders ook nog meer gecommuniceerd worden. Het is een mooie aanvulling op het bonhoeffer met zeer veel mogelijkheden. Hier kan nog wat meer reclame voor gemaakt worden.

We hebben ook nog gesproken over de leeslijst nederlands. Er staan wat gedateerde boeken op, is het niet leuk om deze leeslijst wat meer te moderniseren? De sectie Nederlands stelt deze lijst samen en hier zijn natuurlijk wel regels aan verbonden. Misschien kan een vakdocent Nederlands dit komen vertellen en kunnen we hierover in gesprek.

Tot slot hebben we nog korte vragen beantwoord en de lijnen uitgezet voor het nieuwe schooljaar. Het was weer leuk om bij elkaar te zijn en het schooljaar weer te beginnen.

zaterdag 29 juli 2017

Vergadering ouderraad 19 juni 2017

Alweer de laatste ouderraad vergadering van dit schooljaar. Het ging weer erg snel. Als afsluiting van dit schooljaar was de vergadering niet zoals altijd in de lerarenkamer van Het Bonhoeffer College, maar op het strand. Het was een prachtige dag, dus beter konden wij het niet treffen met elkaar.

Eerst tijd voor serieuze zaken. We hebben de notulen doorgenomen en waar nodig aangevuld.

Ben van het Technasium was te gast deze vergadering. Hij heeft ons uitgelegd hoe het technasium werk, wat de leerlingen daar allemaal doen en hoe ze bezig zijn met het zoeken naar projecten voor de technasium leerlingen. Er is een mail gestuurd naar alle ouders van leerlingen op het Bonhoeffer om te vragen naar leuke projecten voor het technasium. Hier zijn veel leuke reacties op gekomen en goed projecten uit voort gekomen. Ook vanuit de ouderraad zijn er ideeën gekomen voor projecten voor het technasium. Naar aanleiding van de uitleg van Ben hebben wij afgesproken dat deze projecten verzameld zullen worden en doorgestuurd worden naar Ben, zodat hij kan kijken wat hij hiermee kan doen.

We hebben hierna nog gesproken over de inzet van KWT uren en de gesprekken die hier over zijn geweest in de vorige vergaderingen. Er is binnen de MR ook gesproken over de inzet van KWT en alle verbeterpunten worden meegenomen bij het inzetten van KWT in het komende schooljaar. KWT blijft bestaan, maar er kunnen altijd dingen beter. Hier wordt aan gewerkt.

In de rondvraag is nog gesproken over onderwerpen als roken op school, cyber challanges, buitenland reizen en de hoeveelheid inleveropdrachten aan het einde van het schooljaar.

Helaas namen we ook afscheid van twee leden van de ouderraad. Jammer dat ze de ouderraad gaan verlaten, maar heel erg fijn dat zij zich allebei de afgelopen jaren hebben ingezet voor de ouderraad.

Omdat het de laatste vergadering van dit schooljaar was en we de vergadering op het strand hadden, hebben we de avond gezellig afgesloten met een hapje en drankje, met uitzicht op zee!

woensdag 14 juni 2017

Vergadering ouderraad maandag 10 april 2017


Ook deze vergadering starten we met het doornemen van de notulen. En worden een aantal vragen van de vorige vergadering beantwoord.

De directie komt nog even terug op het onderwerp bijlessen. De bijlessen worden in de basis door de school zelf georganiseerd indien een leerling dit nodig heeft. Het is niet de bedoeling dat er een soort handel ontstaat tussen leerlingen voor het geven van bijlessen. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de school.

Deze vergadering was er een ouder op bezoek die graag een aantal problemen wilde bespreken over de inzet van de KWT uren. Deze ouder heeft geen positieve ervaringen met het inzetten van de KWT uren en wilde dit graag bespreekbaar maken in de ouderraad. Wij hebben hier een heel goed gesprek over gehad en onze eigen ervaringen als ouders met elkaar uitgewisseld. De directie heeft tijdens de vergadering toegelicht hoe KWT is opgezet, wat de bedoeling is van KWT en hoe dit de leerlingen kan helpen. De invulling van KWT zou beter kunnen en hierop zou meer gestuurd kunnen worden. Het systeem van KWT is goed, maar de begeleiding met betrekking tot het invullen van KWT zou beter kunnen. Hier zal intern nog verder over gesproken worden.

We zouden deze vergadering bezoek krijgen van iemand van het Technasium om de ideeën over projecten te kunnen bespreken. Helaas is er waarschijnlijk iets mis gegaan in de communicatie hierover, want het Technasium was niet vertegenwoordigd deze vergadering, we schuiven dit door naar de volgende vergadering.

Aan het einde van de vergadering zijn de volgende onderwerpen nog aan de orde gekomen;
- De school krijgt een nieuwe website, er wordt input gevraagd vanuit de ouderraad. Er zijn een aantal leden die wel willen meedenken.
- Er is een mail binnengekomen over te laag meubilair voor een aantal leerlingen. De directie was hiervan op de hoogte is er is nieuw meubilair besteld om te kijken of dit beter is.
- Lenteschool is laat gecommuniceerd, zou volgende keer eerder kunnen.

De laatste vergadering van dit schooljaar is op maandag 19 juni.